Regulamin Serwisu wakacjenonstop.pl

Regulamin Serwisu wakacjenonstop.pl


Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego wakacjenonstop.pl.


Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.


Właścicielem Serwisu jest Holiday Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 14f, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 509557, NIP: 6312653347.


§ 1 Definicje


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie: 

 1. Usługodawca lub HT – Holiday Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 14f, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 509557, NIP: 6312653347, e-mail wakacje@wakacjenonstop.pl; adres siedziby jest jednocześnie adresem do korespondencji; 
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu;
 3. Reklamodawca – przedsiębiorca umieszczający w Serwisie w formie graficznej materiały handlowe,  w miejscach reklamowych wskazanych w Serwisie;
 4. Oferent – przedsiębiorca, zamieszczający  w Serwisie Ofertę na podstawie umowy zawartej z HT;
 5. Oferta -  wiążąca przez określony czas oferta na określone świadczenie złożona Użytkownikom przez Oferenta lub bezpośrednio przez HT i umieszczona w Serwisie;  
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wakacjenonstop.pl
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 8. Voucher - wygenerowana i wysyłana na podany przez Użytkownika  adres poczty elektronicznej (e-mail) informacja stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy z Oferentem lub HT i dokonania przez Użytkownika zapłaty oraz uprawniająca w określonym czasie i miejscu do skorzystania z usługi oferowanej przez Oferenta lub HT na warunkach wskazanych w Ofercie, zawierająca unikalny kod PIN Vouchera i kod dezaktywujący.
 9. DotPay -  Spółka pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.§ 2 Postanowienia ogólne


 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im zgodne z prawem zawieranie wiążących umów sprzedaży, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu zarówno po zarejestrowaniu konta jak i bez rejestracji. Brak rejestracji uniemożliwia mi.in. wgląd w przeprowadzone przez Użytkownika transakcje, w tym wykorzystane lub niewykorzystane Vouchery. 
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (loginu), adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu oraz hasła. Wskazane w poprzednim zdaniu informacje są niezbędne do świadczenia usług przez HT za pośrednictwem Serwisu. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utrzymanie przez Usługodawcę konta w Serwisie, dostęp do Serwisu i Ofert publikowanych w ramach Serwisu.
 4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna dla każdego Użytkownika.
 5. Przed dokonaniem rejestracji lub przed skorzystaniem z usług Serwisu bez rejestracji Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin. 
 6. Użytkownik, o ile nie skorzystał z żadnej z usług w ramach Serwisu, może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Jeśli Użytkownik dokonał zakupu usługi, usunięcie konta może nastąpić po zakończeniu realizowania i rozliczenia usług.
 7. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt. 3.
 8. Prawidłowo przeprowadzona rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika konta w Serwisie, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po zalogowaniu, czyli wpisaniu w Serwisie zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 10. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę i wyjaśnić okoliczności przejęcia.
 11. Użytkownik może skorzystać z rejestracji uproszczonej poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
 12. Użytkownik korzystający z Serwisu bez rejestracji, z chwilą akceptacji Regulaminu zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych dostępu do Serwisu oraz przeprowadzenia za jego pomocą transakcji. § 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług


 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zakup usług wystawionych przez Oferentów lub HT w ramach Oferty. Zawarcie umowy między Użytkownikiem i Oferentem lub HT dokumentuje Voucher. Liczba wystawionych na sprzedaż usług w ramach jednej Oferty może być ograniczona. Użytkownik ma możliwość zakupu usługi do wyczerpania się limitu, nie później jednak niż do końca okresu aktywności Oferty, podanego w Serwisie. 
 2. W przypadku umów zawieranych pomiędzy Oferentem a Użytkownikiem, HT nie działa w imieniu Użytkownika ani Oferenta, a jedynie wykonuje czynności techniczne związane z (1) publikowaniem Oferty zgodnie z warunkami i treścią Ofert dostarczonych przez Oferentów oraz (2) informowaniem Użytkowników i Oferentów o zawartych umowach, w tym (3) wystawiając, w imieniu Oferentów, potwierdzenie zawarcia umowy i jej wszystkich warunków w postaci Vouchera.
 3. W okresie ważności Vouchera Użytkownik może dokonać jego wymiany na usługę na zasadach podanych w Ofercie. Wyłączną podstawą wymiany na inną usługę jest okazanie Oferentowi Vouchera.
 4. HT oferuje usługi wyszukiwania na życzenie. Zasady świadczenia tej usługi określa regulamin dostępny pod adresem http://www.wakacjenonstop.pl/regulamin_11.html.
 5. W Serwisie prezentowane są materiały w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.
 6. HT zezwala Użytkownikom Serwisu na nieodpłatne użytkowanie logotypów Serwisu, w miejscach ogólnodostępnych, które nie naruszają praw osób trzecich oraz dobrych obyczajów pod warunkiem e-mailowego zgłoszenia takiego użytkowania obejmującego dane użytkownika (Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, email, telefon kontaktowy) oraz sposób użytkowania logotypów. Zgoda HT może być w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyny.§ 4 Procedura zakupowa, płatność i Vouchery


 1. Umowa o świadczenie usług oferowanych w Serwisie w ramach Oferty jest zawierana odpowiednio pomiędzy Użytkownikiem, a Oferentem lub pomiędzy Użytkownikiem, a HT z chwilą zaakceptowania przez system DotPay zapłaty dokonanej przez Użytkownika.
 2. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku (np. środki nie wpłynęły na rachunek HT w terminie 10 dni od daty złożenia przez Użytkownika dyspozycji, rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, numer karty płatniczej jest nieprawidłowy lub nie ma na niej wystarczających środków, itp.), nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży usługi.
 3. W przypadku umów zawieranych pomiędzy Oferentem a Użytkownikiem, płatność realizowana jest na rzecz Oferenta, przekazywana na rachunek HT powierniczo, jako kaucja gwarancyjna na zabezpieczenie realizacji danej usługi. Płatności przekazywane są Oferentowi przez HT na zasadach określonych w odrębnej umowie. 
 4. Wszystkie płatności dokonywane będą w PLN wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności DotPay.
 5. Po  uzyskaniu przez HT informacji z DotPay o dokonanej przez Użytkownika płatności, zostaje wygenerowany Voucher.
 6. Vouchery mogą być zrealizowane wyłącznie w miejscach wskazanych w Ofercie.
 7. Z usługi, której zakup stwierdza Voucher może skorzystać wyłącznie okaziciel wydrukowanego Vouchera. 
 8. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w okresie jego ważności określonym w Ofercie. 
 9. Voucher zostaje dezaktywowany przez Oferenta po jego wykorzystaniu. HT nie ponosi odpowiedzialności za brak natychmiastowej dezaktywacji Vouchera przez Oferenta po zrealizowaniu umowy, której Voucher dotyczy.
 10. Dalsza sprzedaż Vouchera  po cenie wyższej niż nominalna jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia takiego działania HT zastrzega sobie prawo do unieważnienia Vouchera bez wcześniejszego powiadomienia. § 5 Odpowiedzialność HT i Oferentów


 1. Jeżeli w Ofercie nie określono, że usługi są świadczone przez HT, określone w Ofercie i Voucherze usługi na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Oferent. HT nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Oferenta należytego obowiązku realizacji usługi. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji Usługi jest Oferent.
 2. HT potwierdza, że Oferent zobowiązany jest zrealizować usługę na zasadach określonych w warunkach Oferty, jeżeli przed zostanie mu przedstawiony ważny Voucher. W wypadku niezrealizowania usługi przez Oferenta, pomimo zgodnego z warunkami Oferty przedłożenia Vouchera, Użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do Oferenta lub za pośrednictwem HT z wnioskiem o rekompensatę z tytułu niezrealizowania przez Oferenta zobowiązań umownych czy ustawowych wobec Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest udokumentować swoje roszczenie. W przypadku uwzględnienia przez Partnera wniosku o rekompensatę, HT dokonuje jej wypłaty z jego upoważnienia, o ile środki nie zostały wcześniej przekazane Oferentowi.
 3. HT zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści Ofert zamieszczonych w Serwisie przez Oferentów oraz za oferowane przez nich usługi, jako że treści te pochodzą od Oferentów i to Oferenci są za nie odpowiedzialni. W takim zakresie HT udostępnia Oferentom wyłącznie platformę internetową, na której publikują oni swoje Oferty i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich treść.
 4. HT nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie.
 5. HT zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Oferenta, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. HT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez HT.
 7. HT prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Niezależnie od powyższego HT  jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług Serwisu objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. HT dołoży należytej staranności, aby (planowane) przerwy trwały możliwie najkrócej, a także by Użytkownicy zostali o nich poinformowani. 
 8. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, HT uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich danych. W takiej sytuacji HT nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Oferenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika lub Oferenta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których HT powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.§ 6 Odstąpienie od umowy


 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z Oferentem na mocy art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1854).
 2. Jednakże, o ile nie postanowiono inaczej w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę z HT o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie  na  adres email wakacje@wakacjenonstop.pl stosownego oświadczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z usunięciem konta i wszystkich danych Użytkownika. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych Użytkownika.
 3. HT zastrzega sobie prawo usuwania Kont Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu Serwisu. Z tego tytułu byłym Użytkownikom nie  przysługują żadne roszczenia w stosunku do HT. Usunięcie Konta Użytkownika poprzedzi komunikat wzywający Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu Serwisu. Usunięcie konta nastąpi nie wcześniej niż w 7 dniu po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z Użytkownikiem.§ 8 Ochrona danych osobowych


 1. W celu rejestracji w Serwisie lub zakupu usługi Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu wykonania usług oraz w innych celach, do jakich upoważnia Usługodawcę ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Inne dane, które nie są niezbędne do realizacji usług na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane za jego zgodą. 
 3. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.§ 9 Wymagania Techniczne


Aby korzystać z  funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien korzystać z wydajnego dostępu do Internetu, przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox 25.x lub nowszy, Google Chrome 30.x lub nowszy, Internet Explorer 10.x lub nowszy) oraz musi posiadać aktywny adres e-mail.§ 10 Postępowanie reklamacyjne


 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację do HT, dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez HT lub dotyczącą usług świadczonych przez HT na podstawie oferty własnej HT.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. HT rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez HT danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, HT zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub podany przez Użytkownika w reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z usług bez rejestracji, lub, na wniosek Użytkownika, w sposób i na adres podany w  takim wniosku.
 5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług przez Oferentów powinny być składane do Oferentów, którzy zobowiązani są do ich rozpatrywania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z Kodeksu cywilnego. § 11 Zmiany Regulaminu


 1. HT  zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które będą opublikowane w Serwisie co najmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie. 
 2. Brak zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu oznacza jego obowiązek usunięcia Konta, zaś dalsze korzystanie z Konta oznacza akceptację zmian Regulaminu.§ 12 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. HT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o której Użytkownicy zostaną powiadomieni na co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie, na stronie głównej Serwisu. Użytkowanie Serwisu po wejściu w życie zmian uznaje się za akceptację Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta, do czego, niezależnie od niniejszego postanowienia, ma prawo w każdym czasie. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć umów o świadczenie usług innych niż usługi elektroniczne, zawartych przed dniem wejścia w życie zmian.


Wszystkie hasła są szyfrowane, dlatego nie możemy PRZYPOMNIEĆ dla Ciebie hasła.
Jeżeli go nie pamiętasz, bez żadnego problemu wygenerujemy nowe (losowe) hasło i prześlemy na adres e-mail podłączony do Twojego konta. Twoje hasło zostanie zresetowane natychmiast po wypełnieniu poniższego formularza zgłoszenia.

Wszelkie problemy z obsługą konta należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze technicznej, tylko wtedy możemy zagwarantować szybkie usunięcie problemu.

Nie pamiętasz swojego hasła? W prosty sposób możesz je zresetować, system prześle na Twojego maila nowe hasło.
Kliknij tutaj, aby przejść do resetowania hasła
Kilkadziesiąt sekund potrzebujesz, aby stworzyć konto w naszym serwisie. Komplet danych adresowych wprowadzisz później, w momencie pierwszej rezerwacji. Jeżeli nie masz czasu, nie wymyślaj swojego hasła teraz, pozostaw puste pola, a system automatycznie wygeneruje dla Ciebie hasło i prześle na adres e-mail.